Politique de protection de la vie privée.

Wij verstaan dat uw persoonsgegevens heel belangrijk zijn voor u en stellen dan ook alles in het werk om ze te beschermen. Wij willen u direct geruststellen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden die ze zouden willen gebruiken om u hun eigen producten of diensten aan te bieden. Hieronder kunt u in detail lezen hoe wij uw gegevens gebruiken.
Wij slaan uw specifieke persoonsgegevens enkel op wanneer dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en voor zover u het toestaat of het door de wet toegestaan is.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die via de huidige website of bij de inschrijving in een van onze kantoren worden gecommuniceerd, worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening met name de werving en de selectie, het uitzendwerk, de tewerkstelling en de outplacement. Wij gebruiken uw gegevens ook om u te informeren alsook om marktonderzoeken en tevredenheidsenquêtes te maken.
Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die als onderaannemer van ons bedrijf handelen. In ieder geval krijgen onze onderaannemers enkel toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze taken komen hoofdzakelijk neer op administratieve en wettelijke procedures waar wij aan onderworpen zijn.
Op de tweede plaats kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of aanhangige juridische procedures. Deze derden handelen als “verwerkingsverantwoordelijken” tijdens de uitvoering van deze verwerking of andere verwerkingen van persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende deze verwerkingen verwijzen wij naar het geldende privacybeleid van deze derden.

Wanneer u ons uw persoonsgegevens toevertrouwt, beloven wij in het kader van de bovenvermelde verwerkingen van persoonsgegevens om ze niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte waar andere beschermingsniveaus van de persoonsgegevens gelden door te sturen.

Wij bewaren de persoonsgegevens enkel voor de duur bepaald door de wet of voor de duur nodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze ingezameld werden.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 25 mei 2016 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, om ze te laten wijzigen en om ze eventueel te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar privacy@humansupports.be
Indien u uw recht op vergetelheid (gegevenswissing) wil laten gelden, zullen wij verplicht zijn alle dienstverleningen met u te annuleren. Indien u toch opnieuw met ons wenst te werken, zal u uw inschrijving volledig moeten opnieuw invullen.

Opmerking voor ouders en minderjarigen.

Voor alle studenten of uitzendkrachten onder de 18 jaar mogen de ouders vragen om de persoonsgegevens die wij over hun kinderen hebben ingezameld te raadplegen. De ouders mogen eveneens eisen dat de informatie van hun kinderen uit onze database wordt verwijderd en zich verzetten tegen het opnieuw inzamelen van informatie door ons bedrijf.

Beveiliging

Wij verbinden ons tot het nemen van alle nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, beschadiging of onthulling te beschermen. Alle personen die een professionele toegang krijgen tot de gegevens zijn onderworpen aan een strikt intern vertrouwelijkheidsbeleid. Om onze beveiliging te optimaliseren maken wij een beroep op een IT-bedrijf gespecialiseerd in de beveiliging van onze infrastructuur.

Wie zorgt voor de vertrouwelijkheid en de beveiliging van deze gegevens?

U kunt ons op het volgende adres contacteren voor al uw vragen of om uw rechten te laten gelden: Klantendienst, Rue Emile Limauge 98, 7011 Ghlin, of per mail naar het adres privacy@humansupports.be .

Wij behouden ons het recht om dit beleid over de bescherming van deze persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen. Wij nodigen u dus uit om af en toe de wijzigingen van dit privacybeleid te bekijken.